Požární signalizace (EPS)

Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlasy

<-

Rozsáhlost způsobených škod požárem je závislá na včasné detekci hrozícího nebezpečí a rychlosti reakce na takový podnět. Systémy pro elektronickou požární signalizaci a evakuační rozhlasy Vám pomohou jakékoliv následky minimalizovat kvalitním a včasným upozorněním na vznikající nebezpečí a jeho předáním příslušným osobám.

Hlavním účele požární signalizace je včasná detekce vznikajícího požáru a předání informace kompetentním osobám, které podniknou příslušná opatření. V případě detekce požáru jsou samočinně uvedeny v činnost zařízení požární ochrany, která snižují, popřípadě zabraňují, šíření požáru. Pro detekci požáru se používají požární hlásiče manuální - tlačítkové hlásiče, nebo hlásiče automatické. Automatický hlásič požáru je komponent systému, který trvale, nebo v daný časový úsek monitoruje určité fyzikální nebo chemické jevy spojené s hořením. Mezi základní typy hlásičů patří:

  • teplotní (termodiferenciální, termomaximální),
  • hlásič optický
  • hlásič ionizační
  • hlásič plamene
  • hlásič multisenzorový
  • hlásič lineární
  • hlásič plynu

Veškeré hlásiče jsou vybaveny složitou elektronikou, která je schopna vyhodnocovat monitorované veličiny a omezit do určité míry falešné poplachy. Pro určité druhy prostorů se používají speciální druhy detekce. Trvale uzavřené a nedostupné prostory se monitorují pomocí tzv. nasávacích systémů, které přivádí pomocí sacího potrubí vzduch ze střeženého prostoru k automatickému hlásiči. Střežení garážového prostoru, kde je velké množství výfukových splodin, se provádí lineárním teplotním kabelem. Dle normativních požadavků jsou systémy EPS vybaveny vlastním záložním zdrojem, schopným po dobu výpadku hlavního napájení zajistit provoz celého systému ze záložních akumulátorů po stanovenou dobu.

Dalším účelem požární signalizace je včasné informování osob přítomných v prostoru požáru o vzniklé události a to akustickými, nebo optickými signály. Signalizace požáru se provádí sirénami, požárními zvony popřípadě napojením systému EPS na systém evakuačního rozhlasu. Systémy ozvučení zesílí předem nahrané, nebo živě mluvené zprávy i podkresovou hudbu. Ozvučovací systémy mají využití převážně v rozsáhlejších prostorech například obchodního centra, nádraží, vícepodlažní budovy nebo sportovní haly, kde je požadováno rozdělení objektu do několika ozvučovacích okruhů (zón). Kromě výše uvedených využití se ozvučovaní systém instaluje jako protipožární – evakuační rozhlas pro včasnou, rychlou a uspořádanou mobilizaci osob při nouzových situacích - tzv. řízená evakuace. Evakuační systém v případě nouzové situace vyřadí z provozu veškeré funkce, které by mohly ovlivňovat srozumitelnost hlášení. Při přerušení kabeláže, zkratu na vedení nebo odpojení reproduktoru dojde k optické i akustické signalizaci poruchy na řidící jednotce systému. Signál o vzniklém požárním poplachu je přijímán ze systému EPS. Následně po přijetí tohoto impulzu, ozvučovací systém automaticky přehraje přednastavenou evakuační zprávu do příslušných zón ve kterých došlo k události. Obsluha systému může pomocí mikrofonní stanice provádět hlášení do příslušné zóny a tak aktivně řídit evakuaci.